Knalle info/Seller info

Här hittar du som är knalle informationen du behöver för att ansöka om försäljningsplats på Kopparbergs Marknad.

Boka försäljningsplats

Ansökan om försäljningsplats skall vara marknadsföreståndaren skriftligen tillhanda senast 90 dagar före första marknadsdagen.

I ansökan skall följande anges:

 • Varusortiment
 • Namn och fullständig adress
 • Telefonnummer
 • Eventuellt faxnummer
 • Eventuell e-postadress
 • Person/organisationsnummer

Att ansökan kommer in i tid garanterar inte plats eftersom trycket om platser på Kopparbergs Marknad är mycket stor.

Marknadsföreståndaren förbehåller sig rätten att göra urval på varugrupper för att försöka behålla en hög kvalitet på Kopparbergs Marknad med ett så varierande utbud som möjligt.

Bra att veta
Skattemyndigheten får göra kontrollbesök hos dig som bedriver torghandel. Kopparbergs Marknad för databas över de uppgifter som ni som näringsidkare lämnar.

Enligt lag (1990:1183) är du som näringsidkare på Kopparbergs Marknad skyldig att genom väl synlig skylt eller på något annat verksamt sätt lämna upplysning om ditt namn, postadress och telefonnummer.

Försäljningsförbud gäller mot stinkbomber samt drogbejakande symboler.

Varudemonstratörer som innehar demoplats ska på plats kunna uppvisa platsbekräftelse och kvitto för marknadsföreståndaren eller av denna utsedd person.

Marknadens öppettider
Lördag kl: 09:30 – 16:00
Söndag kl: 09:30 – 16:00
Observera! Packa inte ihop före utsatt tid! För att erhålla marknadsplats följande år skall bokad marknadsplats vara besatt bägge marknadsdagarna. Undantag om särskilda skäl föreligger och då ska marknadsföreståndaren kontaktas.

Avanmälan
Till dig som bokat plats och sen inte kan komma:
– Meddela oss 14 dagar före marknaden och du får tillbaka 80% av hyran
– Meddela oss sju dagar före och du får tillbaka 50% av hyran
– Senare avanmälan än sju dagar innan första marknadsdag innebär att du inte får någon hyra tillbaka alls, utom vid akutfall, t ex sjukdom, då krävs läkarintyg.

Priser
Priser gäller antingen per lösmeter, per fast uppbyggt bord om tre meter inklusive takställning, eller per demonstrationsplats. Kontakta Lisselåsen AB för aktuella priser.

Det ingår 220 volt elektricitet till samtliga platser.
Försäljare med behov av 3-fas elektricitet köper det direkt från elleverantören; Bergslags El i Kopparberg AB, tel 0580-125 30,
mobil 070-368 09 83.

Områdeskarta
Saknas för tillfället.

Here you will find the key information you need to apply for a sales location on Kopparbergs Marknad.

Book sales place

The application for a place of sale shall be the marketing manager in writing no later than 90 days before the first day of the market.

The application shall contain the following information:

 • Vending Assortment
 • Name and full address
 • Phone number
 • Any fax number
 • Any email address
 • Person / organization

That the application enters time does not guarantee space because the pressure on places on Kopparbergs Market is very large.

The Marketing Manager reserves the right to make a selection of product groups in order to maintain a high quality of Kopparberg’s Market with as varied range as possible.

Good to know
The tax authority may make a check visit to you who conduct trade in goods. Kopparberg Market Database for the information you provide as a trader.

According to law (1990: 1183), you as a trader on Kopparberg’s Market are obliged to provide information on your name, postal address and telephone number by means of a visible sign or by any other means.

Prohibition of sales applies to stink bombs and drug-labeling symbols.

Product demonstrators holding demolition must be able to present site confirmation and receipt for the marketing manager or by this designated person.

Market opening hours
Saturday 9:30 – 16:00
Sunday 9:30 – 16:00
Note! Do not unpack before the set time!
In order to receive a market place in the following year, the marketplace must be held on both market days. Exceptions for special reasons exist and the marketing manager should be contacted.

Unsubscribe
If you booked a place and then can not come:
– Notify us 14 days before the market and you will get back 80% of the rent
– Notify us seven days before and you will receive 50% of the rent
– Late notice than seven days before the first day of the market means that you will not be rented back at all except in case of emergency, such as illness, medical certificate is required.

Prices
Prices apply either per meter, per fixed table of three meters including roof rack, or per demonstration site. Contact Lisselåsen AB for current prices.

It includes 220 volts of electricity for all places.
Vendors in need of 3-phase electricity purchase it directly from the electricity supplier; Bergslags El in Kopparberg AB, tel. 0580-125 30,
Mobile 070-368 09 83.

area Map
Missing at the moment.